Garantie bepalingen

Garantie

Met betrekking tot producten van derden is Aquafactory tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Aquafactory liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Aquafactory is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs. Bewaar deze factuur dus goed. Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij Aquafactory aangekocht is. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Aquafactory te melden.
1. Wanneer binnen 7 dagen na aankoop blijkt dat de geleverde artikelen niet goed zijn of afwijken van de bestelde artikelen, ontvangt u na retournering uw volledige aankoopbedrag terug.
2. Bent u niet tevreden over de geleverde artikelen en wilt u van uw bestelling afzien zendt dan uw bestelling binnen 7 dagen retour en u ontvangt uw betaling terug.

Voor de bovenstaande punten geldt het volgende:

  • Uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn.
  • De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.
  • U bent verantwoordelijk voor uw retourzending als deze defect door transportschade bij ons aankomt zullen wij u het pakket terug sturen. U moet dit zelf verhalen op uw transporteur of pakketdienst.
  • Lampen en kwartsglazen vallen niet onder garantie.

6. Reclames

Op straffe van verval van het recht van reclame zal de klant, indien daartoe gronden zijn, binnen 24 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling, schriftelijk (per email of aangetekende brief) met motivatie bij Aquafactory dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. Als de reclame door Aquafactory gegrond wordt geacht zal Aquafactory per geval bekijken hoe e.e.a op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Dat kan zijn; de factuur aan passen of retourneren van al betaalde rekening(en) of door opnieuw te leveren. Dit alles in overleg met de klant.

Retourzending van producten zijn ten alle tijden voor rekening van de consument. In het geval van een foutieve levering of bij het retour sturen van een defect aangekomen artikel dat binnen 24 uur na ontvangst aan ons is gemeld zullenwij de verzendkosten vergoeden tot een maximum van 6,75 euro (tnt pakketkosten).