Algemene Voorwaarden van Aquafactory

Algemene voorwaarden

1.Toepasselijkheid

Deze leverings - en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. De website van Aquafactory.

2. Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt direct na de bestelling in de vorm van een E-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

3. Prijzen

De prijzen op onze website zijn vermeld in € (Euro) inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten cq andere fouten.

4. Levertijden en leveringsvoorwaarden

Wij proberen uw artikelen binnen 3  werkdagen bij u af te leveren(of eerder) , maar garanderen dat levering binnen 14 werkdagen zal plaatsvinden indien de door u bestelde artikelen op voorraad zijn bij onze leveranciers. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Aquafactory zich te aller tijden het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis nalevering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Aquafactory is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel, wij streven er naar om de afbeelding regelmatig te updaten, hier kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Vervoer van bestellingen vallen onder volledige verantwoording van Aquafactory. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan Aquafactory. Het door de klant bestelde wordt voor uitlevering altijd gecontroleerd op gebreken en/of beschadigingen. Na overdracht en controle op gebreken/beschadigingen van de bestelling aan de klant komt de verantwoording voor Aquafactory voor wat betreft het geleverde te vervallen.

De volgende leveringskosten zijn van toepassing:

Beneden € 75,00,- € 6,95
Boven € 75,00,- gratis

Prijzen voor bezorgen vijverfolie onder 100,- orderwaarde € 9,95 boven 100,- ordewaarde franco verzending binnen Nederland en België..

Voor de gratis levering geld het volgende, de zending bestaat uit niet meer dan 1 pakket en valt binnen onderstaande criteria.

Lengte: 175 cm (langste zijde)
Omvang: 300 cm (omtrek + langste zijde)
Gewicht: 31,5 kg

Als een bestelling niet in 1 pakket past zoals omschreven zal er achteraf een extra bedrag in rekening worden gebracht van 7,50 euro per pakket dat voldoet aan het bovenstaande.

Voor de eilanden in Nederland geld een extra toeslag van 6,95 euro per pakket uitgezonderd pakketten kleiner dan 40 x 30 x 30 met een maximaal gewicht van 3kg.

Er wordt uitsluitend verzonden binnen de Benelux en Duitsland. Voor verzendingen naar het buitenland neem vooraf contact met ons op.

Maatwerken vijverfolies

 • Bij het produceren van de vijverzakken gaan wij te allen tijde uit van haakse hoeken en waterpas wanden. Aquafactory is niet aansprakelijk voor niet passende vijverfolie wanneer niet aan deze eisen is voldaan.
 • Er zal bij het plaatsen van de folie enige plooivorming zichtbaar zijn. Dit is gebruikelijk aangezien wij de vijver niet ter plaatse lassen maar prefabriceren. Dit is echter geen reden tot zorgen: na het vullen en het afwerken van de vijver zullen plooien vrijwel niet meer zichtbaar zijn.

Retour zenden Vijverfolie

Indien het geleverde niet voldoet aan uw verwachtingen, dan mag u het product in de originele staat - inclusief alle geleverde toebehoren - retour zenden. U krijgt dan het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen van ons terug gestort. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u heeft betaald. De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. U heeft recht op terugstorten van het aankoopbedrag als:

 • het product binnen veertien dagen na ontvangst is geretourneerd.
 • het product door u slechts in die mate is uitgepakt of gebruikt om te beoordelen of u het product wilt behouden.
 • het product niet voor u speciaal is samengesteld of op maat gemaakt.
 • Een modelformulier waarmee van de koop afgezien kan worden kunt u vinden in de Algemene voorwaarden 
 • Van de consument wordt verwacht  dat deze indien mogelijk in de originele verpakking retour stuurt. Hierbij verwachten wij een zo oorspronkelijk mogelijke staat en een onbeschadigd product.

Afhalen & Contante betaling

Ook is het mogelijk uw bestelling bij Aquafactory af te halen. U maakt hiertoe van tevoren een afspraak. Uiteraard betaalt u nu geen leveringskosten.

Betalingsmogelijkheden

U ontvangt van uw bestelling een E-mail ter bevestiging. Tevens ontvangt u van Aquafactory een gespecificeerde factuur met vermelding van de BTW.

Vooruitbetaling

U maakt het orderbedrag over op onze rekening: Postbank - 5995565 tnv Aquafactory Ermelo onder vermelding van het factuurnummer. Na ontvangst van uw betaling gaan wij tot levering over.

5. Garantie

Met betrekking tot producten van derden is Aquafactory tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Aquafactory liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Aquafactory is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs. Bewaar deze factuur dus goed. Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij Aquafactory aangekocht is. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Aquafactory te melden.
1. Wanneer binnen 7 dagen na aankoop blijkt dat de geleverde artikelen niet goed zijn of afwijken van de bestelde artikelen, ontvangt u na retournering uw volledige aankoopbedrag terug.
2. Bent u niet tevreden over de geleverde artikelen en wilt u van uw bestelling afzien zendt dan uw bestelling binnen 7 dagen retour en u ontvangt uw betaling terug.

Voor de bovenstaande punten geldt het volgende:

 • Uw retourzending moet van tevoren bij ons gemeld zijn.
 • De producten zijn ongebruikt en onbeschadigd en dienen in de originele verpakking door ons ontvangen te worden.
 • U bent verantwoordelijk voor uw retourzending als deze defect door transportschade bij ons aankomt zullen wij u het pakket terug sturen. U moet dit zelf verhalen op uw transporteur of pakketdienst.

6. Reclames

Op straffe van verval van het recht van reclame zal de klant, indien daartoe gronden zijn, binnen 24 uur na ontvangst van zijn/haar bestelling, schriftelijk (per email of aangetekende brief) met motivatie bij Aquafactory dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. Als de reclame door Aquafactory gegrond wordt geacht zal Aquafactory per geval bekijken hoe e.e.a op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Dat kan zijn; de factuur aan passen of retourneren van al betaalde rekening(en) of door opnieuw te leveren. Dit alles in overleg met de klant.

Retourzending van producten zijn ten alle tijden voor rekening van de consument. In het geval van een foutieve levering of bij het retour sturen van een defect aangekomen artikel dat binnen 24 uur na ontvangst aan ons is gemeld zullen wij de verzendkosten vergoeden tot een maximum van 6,95 euro (Post-NL pakketkosten).

7. Herroepingsrecht

De koper heeft het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de bestelling de gedane aankoop te herroepen zonder opgaaf van reden. Dit geldt niet voor producten welke gebruikt zijn, tijdschriften, voeding, test-sets en op maat gebouwde producten zoals Aquaria en Terraria. De goederen dienen compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in originele verpakking geretourneerd te worden. De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Aquafactory betaald binnen een periode van 30 dagen na ontvangst en controle van de retourgoederen het betaalde bedrag terug aan de koper.

8. Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

8. Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

9. Overmacht

Indien Aquafactory door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Aquafactory wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

10. Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Aquafactory in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Aquafactory niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Aquafactory. De klant vrijwaart Aquafactory te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

De aansprakelijkheid van Aquafactory blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Aquafactory de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Aquafactory ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11. Privacy Policy

Aquafactory respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Aquafactory zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Aquafactory gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het winkelen bij Aquafactory zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
 • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Als u bij Aquafactory een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
Aquafactory verkoopt uw gegevens niet
Aquafactory zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Aquafactory gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Aquafactory geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Aquafactory, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

12. Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Aquafactory